Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Neurochirurgii
4. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
5. w Stacji Dializ
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Izbie Przyjęć
11. Konsultacje Dermatologiczne
11. w Poradni Zdrowia Psychicznego Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
14. Adamar-OIOM
15. Ambulatorium Chirurgiczna Izby Przyjęć
16. Zakłady Opieki Długoterminowej
17. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
18. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
19. w Zakresie zakażeń szpitalnych i higieny w raz z kierownikiem Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz udział w pracach Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. żywienia i leczenia żywieniowego, Komitetu terapeutycznego oraz Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01 listopada 2020 r.
do 31 października 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 14.10.2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 14.10 2020 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 29 październik 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie i szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 10 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 06 października 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 06 października 2020 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 07 października 2020 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 07 października 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 108/2020


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko:
Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę personelu medycznego Izby Przyjęć lub Ratownik medyczny koordynujący i nadzorujący pracę personelu medycznego Izby Przyjęć
oferta może dotyczyć: pielęgniarki, ratownika,

Wymagania dla kandydata:
- DLA PIELĘGNIARKI:
  •    tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub dodatkowo tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
  •    minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
  •    mile widziane zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
  •    umiejętność współpracy z  pozostałym personelem szpitala,  
  •    umiejętność planowania, nadzorowania i rozliczania harmonogramów czasu pracy
  •    umiejętność zarządzania budżetem  Izby Przyjęć
- DLA RATOWNIKA:
  •    magister lub licencjat na kierunku ratownictwo medyczne i studia podyplomowe z zakresu zarządzania
  •    minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
  •    mile widziane zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
  •    umiejętność współpracy z  pozostałym personelem szpitala,
  •    umiejętność planowania, nadzorowania i rozliczania harmonogramów czasu pracy  
  •    umiejętność zarządzania budżetem Izby Przyjęć
Wymagane dokumenty:
  1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę personelu medycznego Izby Przyjęć lub Ratownika medycznego koordynującego i nadzorującego pracę personelu medycznego Izby Przyjęć
  2.    CV wraz z danymi kontaktowymi (również adres email),
  3.    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane na aplikowane stanowisko,
  4.    dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
  5.    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  6.    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

Składanie dokumentów:
  •    W treści podania prosimy wpisać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b.”
  •    Dokumenty należy składać do 15 października 2020 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
  •    Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:?„Konkurs na Pielęgniarkę koordynującą i nadzorującą pracę personelu medycznego Izby Przyjęć lub Konkurs na Ratownika medycznego koordynującego i nadzorującego pracę personelu medycznego Izby Przyjęć
nie otwierać przed dniem 15 października 2020 roku do godziny 10:00”
  •    Otwarcie nastąpi 15 października 2020 r. po godz. 12:00

!!! Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami!!!


Konkursy na świadczenia zdrowotne