Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje kandydatów do pracy w:

DZIALE PŁAC I ZASIŁKÓW

Zadania:

• samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, rozliczanie zasiłków chorobowych oraz naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,

• sporządzanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń,

• sporządzanie raportów i deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

• znajomość programu PŁATNIK

Wymagania:

• wykształcenie wyższe,

• doświadczenie w pracy w Dziale Płac lub Dziale Personalnym (doświadczenie w służbie zdrowia będzie dodatkowym atutem),

• znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy.

Oferujemy:

• pracę na podstawie umowy o pracę,

• pracę na cały etat.

• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy szpital@wss2.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich w okresie 01.06.2020 do 31.03.2023

Termin składania ofert: 15.05.2020 godz. 15:00

Pobierz...


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. W zakresie zabiegowym w pracowni zabiegowej Oddziału Udzielającego Zamówienie -jako pielęgniarka instrumentariuszka/zabiegowa w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku.
2. Pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym.
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno -Wewnętrznym
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno -Wewnętrznym
5. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
6. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
7. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
8. Pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym -Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),dla pielęgniarek co najmniej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT i wykonywania świadczeń pielęgniarskich w oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym odcinek „A”
9. Świadczeń medycznych dla ratowników medycznych w OINK*
10. Pielęgniarstwa w sferze Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w pracy w obszarze Anestezji
11. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej

Czas trwania umowy od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12 marca 2020 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 marca 2020 roku do godziny 10:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 12 marca 2020 r. po godz. 12:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 25 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.


Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 18/2020

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII


Wymagania:
-    dyplom technika elektroradiologii

Oferujemy:
-    bardzo atrakcyjne zarobki
-    stabilność zatrudnienia
-    możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
-    pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
-    możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


Jastrzębie-Zdrój 21.02.2020r.INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak wymaganej liczby kandydatów.

Do dnia 15.02.2020r. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju nie wpłynęła żadna oferta kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa.


 

OGŁOSZENIE
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert

 

 

w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi.


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2025 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w zakładce BIP lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.


Oferty należy składać do 03 marca 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi nie otwierać przed dniem 03 marca 2020 r. do godz. 12:30” z nazwą oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 03 marca 2020 r. o godz. 12:30
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala www.wss2.pl.


Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania środków odwoławczych i skarg do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
7. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
8. w Poradni Reumatologicznej
9. w Izbie Przyjęć
10. Konsultacje Dermatologiczne
11. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. wykonywanie usług zdrowotnych zakładanie dostępu naczyniowego do dializ na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
14. w Poradnia Kontroli Urządzeń wszczepialnych serca

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 kwietnia 2020 r.
do 31 marca 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28 luty 2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28 luty 2020 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 17/2020

Szczegółowe warunki konkursu


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym 
lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji
z zakresu:
CHORÓB WEWNĘTRZNYCHWymagania:
-   dyplom lekarza
-   aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
-   dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
-    bardzo atrakcyjne zarobki
-    stabilność zatrudnienia
-    możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
-    pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
-    możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Stacji Dializ oraz Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym 
lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji
z zakresu:
NEFROLOGII lub CHORÓB WEWNĘTRZNYCHWymagania:
-    dyplom lekarza
-    aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
-    dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
-    bardzo atrakcyjne zarobki
-    stabilność zatrudnienia
-    możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
-    pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
-    możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII

Kandydaci zgłaszający się do konkursu  proszeni są o składanie dokumentów  określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z dnia 6 lutego 2012 roku oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia
21 listopada 2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 29.02.2020r., pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Otolaryngologii”.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ogłasza konkurs na stanowisko:
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 393), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 

1.       Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)      tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia  w dziedzinie  medycyny,

2)      co najmniej  ośmioletni staż pracy w zawodzie.

2.       Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,

2)      dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,

3)      dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,

5)      inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek  i kwalifikacje  zawodowe  kandydata,

6)      pisemna koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa,

7)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

8)      oświadczenie o   wyrażeniu   zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),

9)      wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia                  o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, powinny być poświadczone za zgodność                     z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój lub złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:25 – 15:00 terminie do dnia 15.02.2020r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju).

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II, 44-330 Jastrzębie-Zdrój; 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Materiały  informacyjne o stanie prawnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, tj. Statut, Regulamin  organizacyjny, Sprawozdanie finansowe  na 2018 rok, wykonanie kontraktu z NFZ za 2018 rok, struktura   zatrudnienia,  będą  udostępniane kandydatom  w siedzibie  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Al. Jaja Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w godz.  8 - 14 w  dni robocze.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.