Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ogłasza konkurs na stanowisko:
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 393), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 

1.       Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)      tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia  w dziedzinie  medycyny,

2)      co najmniej  ośmioletni staż pracy w zawodzie.

2.       Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,

2)      dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,

3)      dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,

5)      inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek  i kwalifikacje  zawodowe  kandydata,

6)      pisemna koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa,

7)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

8)      oświadczenie o   wyrażeniu   zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),

9)      wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia                  o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, powinny być poświadczone za zgodność                     z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój lub złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:25 – 15:00 terminie do dnia 15.02.2020r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju).

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II, 44-330 Jastrzębie-Zdrój; 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Materiały  informacyjne o stanie prawnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, tj. Statut, Regulamin  organizacyjny, Sprawozdanie finansowe  na 2018 rok, wykonanie kontraktu z NFZ za 2018 rok, struktura   zatrudnienia,  będą  udostępniane kandydatom  w siedzibie  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Al. Jaja Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w godz.  8 - 14 w  dni robocze.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.