Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Głównego Specjalisty ds. Informatyki


Zadania:
    • kierowanie pracą Działu IT
    • nadzorowanie projektów informatycznych Działu IT - opracowywanie, wdrażanie i administrowanie systemami teleinformatycznymi
    • przygotowywanie wewnętrznych norm i procedur użytkowania sprzętu i technologii IT
    • monitorowanie prawidłowej pracy wewnętrznych systemów IT
    • zagwarantowanie ciągłości pracy dla wszystkich urządzeń i systemów IT w organizacji
    • przejęcie odpowiedzialności za incydenty i inicjatywy wewnątrz organizacji związane z IT
    • administrowanie systemami opartych o platformy Windows
    • dbanie o rozwój oprogramowania
    • współpraca z dostawcami rozwiązań IT
    • nadzór nad bezpieczeństwem przechowywania i przepływu informacji
    • opracowywanie budżetu przewidzianego na zakup sprzętu i oprogramowania
Wymagania:
    • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
    • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
    • praktyczna wiedza z obszaru: Windows 2008/12/16, Windows 7/10 Pro, Active Directory
    • dobra znajomość języka angielskiego i gotowość do używania go w pracy
    • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, doskonała komunikacja i biznesowe nastawienie
Dodatkowymi atutami będą:
    • doświadczenie w projektowaniu/wdrażaniu systemów informatycznych
    • znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych (UODO, GDPR) i ochroną informacji (ISO 27000)
    • znajomość metodologii oraz technik zarządzania projektami informatycznymi
    • doświadczenie w służbie zdrowia
Oferujemy:
    • pracę na podstawie umowy o pracę
    • pracę na cały etat
    • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy szpital@wss2.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia12/2019
OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale neurochirurgii;
2. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej;
3. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale gastrologiczno – wewnętrznym;
4. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale kardiologiczno -wewnętrznym;
5. Świadczeń pielęgniarskich w oddziale pediatrycznym;
6. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych

Czas trwania umowy 01 lutego 2019 r.
do 30 czerwca 2020 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 28 stycznia 2019 roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 28 stycznia 2019 r. po godz. 13:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie

więcej...


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich:

1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
3. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
6. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
8. w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Izbie Przyjęć
9. w zakresie Koordynatora Transplantologii
10. w zakresie dermatologii – konsultacje dermatologiczne
11. w zakresie zakażeń szpitalnych i higieny wraz z kierowaniem Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz udział w pracach Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. żywienia i leczenia żywieniowego, Komitetu terapeutycznego oraz Zespołu ds. szpitalnej polityki antybiotykowej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty mogą składać podmioty, które nie posiadają aktualnej umowy lub którym kończy się umowa ( tzn. zakończenie umowy nastąpi przed 01.02.2019 r. ) z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Oferty należy składać do 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2019 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE


Wymagania:
    • aktualne prawo wykonywania zawodu
    • dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie i/lub specjalizacje

Oferujemy:
    • atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
lekarzy specjalistów
lub lekarzy w trakcie specjalizacji
z zakresu:
anestezjologii i intensywnej terapii


Wymagania:
    • dyplom lekarza
    • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
    • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
    • atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • możliwość pracy w oddziale szpitalnym i poradni
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Otolaryngologii 
lekarzy specjalistów
lub lekarzy w trakcie specjalizacji
z zakresu:
otolaryngologii, otorynolaryngologii


Wymagania:
    • dyplom lekarza
    • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
    • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
    • atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • możliwość pracy w oddziale szpitalnym i poradni lub tylko pracy dyżurowej
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego
Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
    1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
    2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
    3. opis przebiegu pracy zawodowej,
    4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
    5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
   6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 10.01.2019 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy Aptece Szpitalnej

Technika FarmacjiWymagania:
    • dyplom technika farmacji

Oferujemy:
    • stabilność zatrudnienia
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert
w zakresie:
1. Badania tomografii komputerowej (TK)
2. Badania rezonansu magnetycznego (NMR)
3. Badania histopatologiczne, patomorfologiczne i cytologiczne
4. Konsultacje onkologiczne
5. Konsylium w zakresie onkologii i radioterapii w ramach pakietu onkologicznego
6. Badanie w kierunku prątków gruźlicy
7. Badania neuropatologiczne

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2024 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie
konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala
www.wss2.pl lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.
Oferty należy składać do 14 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ____________________” nie otwierać przed
dniem 14 grudnia 2018 roku do godziny 12:30” z nazwą oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2018 r. o godz. 12:30.
Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji
oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania środków odwoławczych i skarg do ogłoszonego konkursu
określa art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1510)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu
składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegóły:

https://bip.wss2.pl/index.php?id=2607


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek
2. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej dla pielęgniarek
3. ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
4. pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjny

Czas trwania umowy 01stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2018 roku do godziny 10:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 12 grudnia 2018 r. po godz. 13:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie 190/2018

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Pediatrycznym
lekarzy specjalistów
lub lekarzy w trakcie specjalizacji
z zakresu: Pediatrii

 

Wymagania:
    • dyplom lekarza
    • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
    • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
    • atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • możliwość pracy w oddziale szpitalnym i poradni
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU


ogłasza konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego
Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
    1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
    2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
    3. opis przebiegu pracy zawodowej,
    4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
    5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
    6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 17.12.2018 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich:

1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Okulistyki
3. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
6. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
7. w Izbie Przyjęć
8. w Stacji Dializ
9. w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
10. w zakresie dermatologii – konsultacje dermatologiczne
11. w zakresie znieczuleń do badań Kolonoskopowych

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty mogą składać podmioty, które nie posiadają aktualnej umowy lub którym kończy się umowa ( tzn. zakończenie umowy nastąpi przed 01.02.2019 r. ) z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Oferty należy składać do 23 listopada 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25 listopad 2018 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie 175/2018


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym
lekarzy specjalistów
z zakresu: Chirurgii OgólnejWymagania:
    • dyplom lekarza
    • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
    • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
    • bardzo atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • możliwość pracy w oddziale szpitalnym i poradni
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Okulistyki
4. w Oddziale Pediatrii
5. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 listopada 2018 r.
do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12 października 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 12 października 2018 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
oraz Stacji Dializ lekarzy specjalistów
z zakresu: Nefrologii


Wymagania:
    • dyplom lekarza
    • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
    • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
    • bardzo atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • możliwość pracy w oddziale szpitalnym i poradni
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA

Zadania:
    • prowadzenie całości zadań związanych z żywieniem w szpitalu,
    • nadzorowanie procedur związanych z planowaniem jadłospisów dla wszystkich diet zgodnie z obowiązującymi zasadami,
    • bieżące, sezonowe i roczne planowanie zaopatrzenia w żywność,
    • nadzorowanie stanu sanitarnego urządzeń i pomieszczeń Działu Żywienia,
    • kontrola jakości produktów żywnościowych i gotowych potraw,
    • nadzorowanie zasad prowadzenia magazynów żywnościowych,
    • prowadzenie kuchni zgodnie z zasadami HACCP,
Wymagania:
    • wykształcenie wyższe kierunkowe,
    • doświadczenie w kierowaniu kuchnią  (doświadczenie w służbie zdrowia będzie dodatkowym atutem),
    • znajomość obowiązujących przepisów prawa.
Oferujemy:
    • pracę na podstawie umowy o pracę,
    • pracę na cały etat.
    • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny do dnia 21.09.2018r. na adres mailowy sekretariat@wss2.pl

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju ul. Jana Pawła II  7,
    2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@wss2.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia.
    4. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. to: Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności.
    5. Odbiorcami danych osobowych Kandydata będą: pracownicy Działu Personalnego.
    6. Dane osobowe będą przechowywane do końca roku, w którym zostały pozyskane.
    7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
    9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Szpital skutkować będzie brakiem możliwości Pani/Pana udziału  w  tym procesie.
    10. W celu zachowania Pani/Pana CV w naszej bazie, należy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym.”                               

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :


1. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnych lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Urologii , a w razie braku takiej potrzeby w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Udzielającego Zamówienie, w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na podstawie wspólnych ustaleń i planowanych zabiegów, z możliwością wprowadzenia zmian co do czasu świadczenia usług w sytuacjach takich jak w szczególności przedłużające się zabiegi,
2. w zakresie zabiegowym w pracowni zabiegowej Oddziału Urologii Udzielającego Zamówienie-jako pielęgniarka instrumentariuszka/zabiegowa, w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku.
3. pielęgniarka w Oddziale Urologii
4. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
5. ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
6. pielęgniarstwa /położnictwa w Oddziale Neonatologii
7. pielęgniarstwa na Stacji Dializ
8. pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym

Czas trwania umowy –poz.1-2 nie wcześniej niż od 1października 2018 r.
do 30 październik 2019 r.

Czas trwania umowy –poz. 3-8 nie wcześniej niż od 1 października 2018 r. do 30 października 2020 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Oferty należy składać do 12 września 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 września 2018 roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 13 września 2018 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 27 września 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
2. w Oddziale Chirurgia Ogólna
3. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4. w Oddziale Otolaryngologii
5. w Oddziale Urologii
6. w Oddziale Okulistyki
7. w Oddziale Pediatrii
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. w Izbie Przyjęć
14. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 października 2018 r.
do 30 października 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10 września 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 10 września 2018 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 września 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie

 


 Załącznik nr 1 do  Zarządzenia   97    /2018

OGŁOSZENIE 

o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638 

ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotnr:

 

    1. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,

    2. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

    3. w Izbie Przyjęć,

    4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym

    5. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym

    6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym

    7. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym

    8. w Oddziale Otolaryngologii

    9. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

    10. w Ambulatorium Chirurgicznym Izby Przyjęć,

    11. w Oddziale Urologii

 

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2021 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym

tel. 32-4784520.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 

 

Oferty należy składać do 07 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio),  nie otwierać przed dniem 07 sierpnia 2018  roku do godziny 1500” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert. 

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa

art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Szczegółowe informacje

Zarządzenie


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 23.07.2018 r. pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
3. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
4. kardiologii – w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. nefrologii – w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. gastrologii – w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. neurologii – w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
8. otolaryngologii – w Oddziale Otolaryngologii
9. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od lipca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich , nie otwierać przed dniem 03 lipca 2018 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 lipca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie

więcej...

 


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYKI


Kandydaci zgłaszający się do konkursu  proszeni są o składanie dokumentów  określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1957) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki”.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem UdarowymZgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 29.06.2018 r.  pod adresem:


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój


Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzi
&l