Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

 Załącznik nr 1 do  Zarządzenia   97    /2018

OGŁOSZENIE 

o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638 

ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotnr:

 

    1. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,

    2. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

    3. w Izbie Przyjęć,

    4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym

    5. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym

    6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym

    7. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym

    8. w Oddziale Otolaryngologii

    9. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

    10. w Ambulatorium Chirurgicznym Izby Przyjęć,

    11. w Oddziale Urologii

 

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2021 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym

tel. 32-4784520.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 

 

Oferty należy składać do 07 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio),  nie otwierać przed dniem 07 sierpnia 2018  roku do godziny 1500” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert. 

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa

art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Szczegółowe informacje

Zarządzenie


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 23.07.2018 r. pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
3. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
4. kardiologii – w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. nefrologii – w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. gastrologii – w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. neurologii – w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
8. otolaryngologii – w Oddziale Otolaryngologii
9. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od lipca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich , nie otwierać przed dniem 03 lipca 2018 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 lipca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie

więcej...

 


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYKI


Kandydaci zgłaszający się do konkursu  proszeni są o składanie dokumentów  określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1957) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki”.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem UdarowymZgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 29.06.2018 r.  pod adresem:


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój


Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie  :

1. pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć
2. pielęgniarstwa  w  sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
3. pielęgniarstwa  w  sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
4. pielęgniarstwa i położnictwa w Oddziae Neonatologii,
5. położnictwa w  Oddziale Położniczo-Ginekologicznym (z Izbą Przyjęć),
6. ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych.

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne -  ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2018  roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 21 czerwca 2018 r. po godz. 1200.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe Warunki

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1.            anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
3. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
4. kardiologii – w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. nefrologii – w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. gastrologii – w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. neurologii – w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
8. otolaryngologii – w Oddziale Otolaryngologii
9. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich ,  nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2018  roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe Warunki

Zarządzenie


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 29.05.2018 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy
w
trakcie specjalizacji do pracy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych

 

Komórka organizacyjna

Specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie

Praca w czasie normalnej ordynacji

Praca w ramach dyżurów

Inne (np. poradnie, konsultacje)

Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, nefrologia, reumatologia

tak

tak

poradnia, programy lekowe

Stacja Dializ

choroby wewnętrzne, nefrologia,

tak

tak

 

Oddział Rehabilitacji

rehabilitacja medyczna

tak oraz zarządzanie oddziałem

 

 

Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, gastrologia, gastroenterologia, choroby płuc

tak

tak

 

Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, kardiologia, choroby płuc

tak

tak

poradnia, konsultacje

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

kardiologia

tak

tak

 

Oddział Otolaryngologii

otolaryngologii, otorynolaryngologii

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

poradnia

Oddział Neurologii i Oddział Udarowy

neurologia

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

poradnia, programy lekowe

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

anestezjologii i intensywnej terapii

tak

tak

 

Oddział Pediatryczny

pediatria

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

 

Izba Przyjęć

każda specjalizacja lub bez specjalizacji

tak

tak

 

Poradnia Pulmonologiczna

choroby płuc lub choroby wewnętrzne z odpowiednim doświadczeniem

 

 

poradnia, konsultacje

Podstawowa Opieka Zdrowotna

medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub bez specjalizacji

 

 

poradnia

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

każda specjalizacja lub bez specjalizacji

 

tak

 

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Lekarza Zarządzającego Oddziałem:

  1. Rehabilitacji

  2. Otolaryngologii

  3. Neurologii i Udarowym

  4. Pediatrycznym

Proponujemy pracę w ramach umowy cywilnoprawnej lub zatrudnienia w ramach umowy o pracę

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z sekretariatem Szpitala

tel. 032-4784500

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. otolaryngologii,
2. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 17 maja 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ……………………………. (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 21 maja 2018 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania

Szczegółowe warunki

Zarządzenie


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko
pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
    1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
    2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
    3. opis przebiegu pracy zawodowej,
    4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
    5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
    6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – „Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 11.05.2018 r. pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 30.04.2018 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym ”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 

 


Ogłoszenie

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

położną do pracy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

 

kontakt tel. 324784520-522

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU
poszukuje kandydata na stanowisko:

Referenta ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój

Opis stanowiska:
    • przygotowywanie  i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
    • sporządzanie dokumentacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz procedurami wewnętrznymi Szpitala,
    • udział w pracach Komisji Przetargowej,
    • współpraca z komórkami organizacyjnymi WSS Nr 2 wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
    • sporządzanie umów z wybranymi wykonawcami i czuwanie nad ich prawidłową i terminową realizacją,
    • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
    • ocena formalno – prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne),
    • archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:
    • wykształcenie wyższe (preferowane o profilu administracyjnym, prawnym lub ekonomicznym),
    • mile widziana praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
    • mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych,
    • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych należących do pakietu MS Office,
    • zdolności organizacyjne, dokładność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
    • umiejętność nadzorowania i realizowanie kilku zadań jednocześnie,
    • umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne.

Oferujemy:
    • pracę na podstawie umowy o pracę,
    • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
    • fundusz socjalny,
    • ubezpieczenie grupowe,
    • możliwość rozwoju zawodowego,
    • przyjazne środowisko pracy.

Prosimy o kierowanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą poczty elektronicznej na adres: szpital@wss2.pl bądź bezpośrednio do Sekretariatu WSzS Nr 2, piętro I, pokój A1.

Rekrutacja trwa do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifik