Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Izbie Przyjęć
2. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
3. w Poradniach Specjalistycznych
4. w Pracowni Elektrofizjologii – implantacja kardiostymulatorów serca
5. w Pracowni Elektrofizjologii - wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno- i dwujamowego
6. w Pracowni Elektrofizjologii - wykonywanie zabiegów ablacji
7. Psychiatrii
8. Dermatologii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2022 r. i nie dłużej niż 31.03.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10.02.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 14.02.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.03.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 9/2022

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 marca 2022 r. i nie dłużej niż 28 luty 2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
1. „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki, nie otwierać przed dniem 7 luty 2022 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 7 luty 2022 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 21 luty 2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie nr 8/2022

Szczegółowe warunki konkursu

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Izbie Przyjęć
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. w Oddziale Neonatologicznym
4. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
5. w Poradniach Specjalistycznych

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2022 r. i nie dłużej niż 28.02.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 05.01.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 10.01.2022 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 14.02.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 209/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Kardiologicznym,
2. w Izbie Przyjęć
3. Psychiatrii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.02.2022 r. i nie dłużej niż 31.01.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 30.12.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 31.12.2021 r. roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 14.01.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 208/2021

Szczegółowe warunki konkursu


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni
konserwatora urządzeń medycznych
w Sekcji Elektroniki Medycznej
Dział Obsługi Technicznej


I.    Kandydat przystępujący do rekrutacji winien spełniać następujące wymagania:
1.    Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie
średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektronika, elektromechanika, mechanika, automatyka lub pokrewne)
2)    staż pracy/doświadczenie zawodowe
mile widziane doświadczenie w diagnozowaniu uszkodzeń aparatury medycznej
3)    umiejętność - kompetencje
umiejętność obsługi komputera i znajomość programów pakietu MS Office, znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność pracy w zespole
4)    uprawnienia
mile widziane uprawnienia SEP do 1kV
2.    Zakres wykonywanych zadań:
opieka techniczna nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu, aparatury medycznej i pomiarowej użytkowanej w Szpitalu (prawidłowe i terminowe wykonywanie przeglądów i konserwacji), przyjmowanie zgłoszeń awarii aparatury medycznej, diagnozowanie i realizacja procesu napraw (ocena stanu technicznego, wystawianie orzeczeń technicznych), dokonywanie napraw oraz testowanie urządzeń po wykonanych naprawach, prowadzenie elektronicznej ewidencji dokumentacji technicznej i serwisowej, współpraca z serwisantami, udział w przygotowywaniu specyfikacji wymagań technicznych (opis przedmiotu zamówienia) do postępowań na zakup sprzętu i usługi serwisowe.
3.    Oferujemy:
1)    umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym
2)    przyjazną atmosferę pracy w pozytywnie nastawionym zespole
3)    ośmiogodzinny czas pracy od poniedziałku do piątku
4)    pracę w dużym stabilnym zakładzie

4.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny
2)    CV
3)    kserokopie świadectw pracy
4)    kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).”
Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mail: szpital@wss2.pl
 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
3. Pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopii Urologicznej
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Otolaryngologii
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2022 r.
do 31.12.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 13.12.2021. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.12.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.12.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 172/2021

Szczegółowe warunki konkursu

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddział Otolaryngologii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2022r. do 31.12.2025r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 26.11.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 29.11.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 10.12.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 167/2021

Szczegółowe warunki konkursu


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

PIELĘGNIARKI W:

AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ,
PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ i  
ODDZIALE LARYNGOLOGII


Wymagania:
-    wykształcenie kierunkowe
-    aktualne prawo wykonywania zawodu
-    dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie i/lub specjalizacje

Oferujemy:
-    stabilność zatrudnienia
-    możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
-    pracę na pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
-    pracę w systemie jednozmianowym lub zmianowym
-    pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
-    możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 47 84 520 lub 530
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
2. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
3. w Oddziale Neonatologicznym
4. w Oddział Otolaryngologii
5. w Izbie Przyjęć
6. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
7. w Stacji Dializ
8. w Poradniach Specjalistycznych
9. w Poradni Medycyny Pracy
10. Konsultacje neurologiczne dzieci
11. Przeprowadzanie zabiegów Tracheotomii
12. Psychologii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.12.2021r. do 30.11.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10.11.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 12.11.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 26.11.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 159/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
2. w Oddziale Pediatrii
3. w Oddziale Neurochirurgii
4. w Oddziale Okulistyki
5. w Oddział Otolaryngologii
6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
9. w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym
10. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
11. w Izbie Przyjęć-Ambulatorium chirurgiczne
12. w Izbie Przyjęć
13. w Poradni Medycyny Pracy
14. w Stacji Dializ
15. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
16. Konsultacje Angiochirurgiczne
17. Przeprowadzanie zabiegów Tracheotomii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.11.2021 r. do 31.10.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 21.09.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 22.09.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 22.10.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 99/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
2. Pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopii Urologicznej
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Otolaryngologii
5. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
6. Pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
7. Pielęgniarstwa lub Położnictwa w Oddziale Neonatologicznym
8. Pielęgniarstwa w Oddziale Neurologicznym
9. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2021 r.
do 30.09.2023r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 20.09.2021r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 20.09.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.09.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 98/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Izbie Przyjęć
2. w Oddziale Pediatrii
3. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Rehabilitacji
6. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
7. w Poradniach Specjalistycznych
8. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
9. w Pracowni Endoskopii w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
10. Kardiologia dziecięca – konsultacje kardiologiczne


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2021 r. do 30.09.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 07.09.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 08.09.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29.09.2021r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 90/2021

Szczegółowe warunki konkursu

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

• Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym -Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),dla pielęgniarek co najmniej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT i wykonywania świadczeń pielęgniarskich w oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym.
• Pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
• Pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopii Urologicznej
• Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
• Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
• Pielęgniarstwa lub Położnictwa w Oddziale Neonatologicznym
• Pielęgniarstwa w Oddziale Neurologicznym
• Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć
• Pielęgniarstwa w Oddziale Rehabilitacji
• Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
• Pielęgniarstwa w Stacji Dializ
• Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki
• Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.09.2021 r.
do 31.08.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10.08.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 11.08.2021 roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 25.08.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 72/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich i opiekuńczych w obszarze:

zapewnienie usług pielęgniarskich i opiekuńczych dla realizacji PROJEKTU „DRUGI DOM -– utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ” na rzecz jego pacjentów w formie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych całodobowo w zakresie:
- świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej stacjonarnej 4 godz / dobę w godzinach dopołudniowych, 1 pielęgniarka,
- świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach dyżuru pod telefonem 20 godz / dobę poza godzinami stacjonarnymi, 1 pielęgniarka,
- świadczenia opiekuńcze opiekuna medycznego stacjonarnie, całodobowo, 1 opiekun medyczny.

Czas trwania umowy od 01.08.2021 r. do 30.10.2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 poz.711)

Oferty należy składać do 16 lipca 2021 r. do godz 14.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - …………….. (wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 19 lipca 2021 roku do godziny 12.00
Otwarcie nastąpi 19 lipca 2021 r. o godz. 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 lipca 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

 


Ogłoszenie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 

W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy 

FIZJOTERAPEUTĘ

Wymagania:

-wykształcenie średnie lub wyższe 

-prawo wykonywania zawodu

Oferujemy:

-atrakcyjne zarobki

-stabilność zatrudnienia

-pracę w przyjaznej i miłej atmosferze

-możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 478 45 20 do 22


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
2. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Poradni Pulmonologicznej
4. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
5. Poradni Hematologicznej
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
7. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
8. w Poradni Urologicznej
9. Poradni Neurologicznej
10. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
11. w Oddziale Rehabilitacji
12. w Oddziale Otolaryngologicznym

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.08.2021 r.
do 31.07.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15.07.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 16.07.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29.07.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Izbie Przyjęć
3. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
4. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
5. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
6. w Poradni Zdrowia Psychicznego
7. w Oddziale Neurologicznym
8. w zakresie Konsultacji Dermatologicznych


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2021 r.
do 30.06.2024r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 18.06.2021r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 21.06.2021 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29.06.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 56/2021

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej
2. Pielęgniarstwa w sferze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3. Pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopowej- Oddział Urologii
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. Pielęgniarstwa lub Położnictwa w Oddziale Neonatologicznym
6. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 07.06..2021 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 07.06.2021 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 07.06.2021 r. po godz. 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 28.06.2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 50/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 25 maja 2021 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 25 maja 2021 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 26 maja 2021 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 maja 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 46/2021

 

 

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni

Pielęgniarki do Pracowni Endoskopii

 

Wymagania:

1. wykształcenie kierunkowe

2. aktualne prawo wykonywania zawodu 

3. dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie i/lub specjalizacje

4. doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pracowni endoskopii (będzie dodatkowym atutem) 

 

Oferujemy:

1. stabilność zatrudnienia

2. możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia

3. pracę na pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

4. pracę w systemie jednozmianowym

5. pracę w przyjaznej i miłej atmosferze

6. możliwość dalszego rozwoju 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres: 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 47 84 520 lub 530

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

poszukuje kandydata na stanowisko:
Referent / Inspektor / Specjalista ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska:
•    przygotowywanie  i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
•    sporządzanie dokumentacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz procedurami wewnętrznymi Szpitala,
•    udział w pracach Komisji Przetargowej,
•    współpraca z komórkami organizacyjnymi WSS Nr 2 wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
•    sporządzanie umów z wybranymi wykonawcami i czuwanie nad ich prawidłową i terminową realizacją,
•    prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
•    ocena formalno–prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne),
•    archiwizacja dokumentacji.


Wymagania:
•    wykształcenie wyższe (preferowane o profilu administracyjnym, prawnym lub ekonomicznym),
•    mile widziana praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
•    mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych,
•    umiejętność interpretacji i analizy aktów prawnych,
•    umiejętność analitycznego myślenia,
•    umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
•    umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
•    dokładność, rzetelność i samodzielność,
•    odporność na manipulację i wpływy,
•    bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
•    asertywność i stanowczość,
•    odpowiedzialność za efekty powierzonych zadań.


Oferujemy:
•    pracę na podstawie umowy o pracę,
•    pracę na cały etat,
•    fundusz socjalny,
•    ubezpieczenie grupowe,
•    możliwość rozwoju zawodowego,
•    przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego oraz szkolenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy szpital@wss2.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Rekrutacja trwa do dnia 21 maja 2021 r.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy Aptece Szpitalnej

 FARMACEUTĘ
 

Wymagania:


Oferujemy:Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni
konserwatora urządzeń technicznych w Sekcji Mechanicznej – Dział Obsługi TechnicznejKandydat przystępujący do rekrutacji winien spełniać następujące wymagania:
I.    Wymagania niezbędne:

 1.   wykształcenie zawodowe
 2.   staż pracy/doświadczenie zawodowe
 3. min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w tym jednostek z ilości powyżej 3 kg czynnika chłodniczego)
 4. umiejętność - kompetencje
 5. dyspozycyjność – praca zmianowa
 6. uprawnienia
 7. uprawnienia do zajmowania się urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi

II.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
zabezpieczenie prawidłowej pracy central wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych zabudowanych w Szpitalu, usuwanie usterek i wycieków z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wymiana filtrów, codzienna kontrola prawidłowej pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych itp.

III.    Oferujemy:

 1. umowę o pracę po okresie próbnym
 2. pakiet socjalny
 3. pracę w dużym stabilnym zakładzie


IV.    Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).”
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Personalnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
Adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Telefon: 32 47 84 520 do 522
 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:
1. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
2. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
3. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć Szpitala
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym (w zakresie pulmunologii)
6. Pielęgniarstwa w Oddziale Otolaryngologicznym
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Czas trwania umowy od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 23 kwietnia 2021 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 23 kwietnia 2020 r. po godz. 14.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 07 maja 2021 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 34/2021


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
2. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
3. w Stacji Dializ
4. w Oddziale Pediatrii
5. w Izbie Przyjęć
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
7. w Izbie Przyjęć-Ambulatorium chirurgiczne
8. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
9. Endoskopia w pracowni endoskopii

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23.04.2021 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
Zobacz mapę

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Deklaracja dostępności
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057