Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYKI

Kandydaci zgłaszający się do konkursu  proszeni są o składanie dokumentów  określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z dnia 6 lutego 2012 roku oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia
21 listopada 2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki”.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
3. w Oddziale Otolaryngologii
4. w Oddziale Pediatrii
5. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
6. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym – (OZW) w pracowni Hemodynamiki
9. w Oddziale Neurologicznym
10. w Stacji Dializ
11. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
12. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kolonoskopie
14. w Oddziale Hemodynamiki
15. w Poradni Reumatologicznej
16. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
17. w Zakładzie Opieki Długoterminowej
18. w Izbie Przyjęć
19. Ambulatorium Chirurgiczne – w Izbie Przyjęć
20. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
21. Konsultacje Dermatologiczne
22. Radiodiagnosytka
23. W zakresie kardiologii dziecięcej- konsultacje kardiologiczne dzieci

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 stycznia 2020 r.
do 31 Grudnia 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28 października 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28 października 2019 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 171/2019

Szczegółowe warunki konkursu

 

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy Aptece Szpitalnej

Technika Farmacji

 

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
3. w Oddziale Neurochirurgii
4. w Oddziale Neurochirurgii-(poradnia naczyniowa - neurochirurgiczna)
5. w Oddziale Otolaryngologii
6. w Oddziale Okulistyki
7. w Oddziale Pediatrii
8. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
9. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
10. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
11. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
12. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13. w Poradni Medycyny Pracy
14. w Poradni Chorób Piersi
15. w Poradni Reumatologicznej
16. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
17. w Izbie Przyjęć
18. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
19. Konsultacje Dermatologiczne
20. Konsultacje -Kardiologia dziecięca

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 listopada 2019 r.
do 31 października 2022 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 27 września 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 27 września 2019 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

ZarządzenieOGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - Pracowni Hemodynamiki

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 20 września 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 25 września 2019 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 25 września 2019 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 27 września 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert i udzielania świadczeń pielęgniarskich
w obszarze:


1. Pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku Operacyjnym
3. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii,
4. pielęgniarstwa w oddziale gastrologiczno- wewnętrznym
5. pielęgniarstwa w oddziale kardiologiczno- wewnętrznym
6. pielęgniarstwa w oddziale neurologii
7. pielęgniarstwa w oddziale urologii
8. pielęgniarstwa w oddziale neurochirurgii
9. pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
10. pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 18 września 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 20 września 2019 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 20 września 2019 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 25 września 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z dnia 6 lutego 2012 roku oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia
21 listopada 2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

Aleja Jana Pawła II 7

44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Otolaryngologii”.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.

 


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ogłasza konkurs na stanowisko:

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYKI

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z dnia 6 lutego 2012 roku oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia
21 listopada 2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

Aleja Jana Pawła II 7

44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki”.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.

 

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich
w obszarze:

1. Pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym – sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT, i wykonywania świadczeń pielęgniarskich w oddziale kardiologiczno-wewnętrznym odcinek „A”
2. Pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej w takiej pracowni,
3. Pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
4. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii,
5. pielęgniarstwa w oddziale gastrologiczno- wewnętrznym
6. pielęgniarstwo w oddziale neurologii
7. pielęgniarstwa na Stacji Dializ
8. pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
9. pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym


Czas trwania umowy – od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Oferty należy składać do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2019 r. roku do godziny 10:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 12 sierpnia 2019 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 113/2019

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich:

1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Kardiologiczno -Wewnętrznym
3. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
4. w Oddziale Nefrologiczno -Wewnętrznym
5. w Oddziale Gastrologiczno -Wewnętrznym
6. w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
7. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
8. w Oddziale Neurologii
9. w Oddziale Neurochirurgii
10. w Oddziale Urologii
11. w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym
12. w Oddziale Okulistyki
13. w Oddziale Pediatrycznym
14. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
15. w Izbie Przyjęć
16. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
17. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
18. Poradnie Specjalistyczne:
• Kardiologiczna
• Reumatologiczna

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-47 84 520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 2 sierpnia 2019 roku do godziny 13:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 111/2019

Szczegółowe warunki konkursu

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

FIZJOTERAPEUTĘ
Wymagania:


Oferujemy:Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Pediatrycznym 
lekarzy specjalistów
lub lekarzy w trakcie specjalizacji
z zakresu: Pediatrii


Wymagania:

 


Oferujemy:

 Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje lekarzy 

do wykonywania badań USG dzieci
w Oddziale Pediatrycznym

Wymagania:

Oferujemy:


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU - ZDROJU

 

poszukuje do pracy

 

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oraz przeprowadzania znieczuleń na Bloku Operacyjnym

w godzinach popołudniowych

lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji

z zakresu:

anestezjologii i intensywnej terapii

 

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU - ZDROJU

 

poszukuje do pracy

 

w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym

lekarzy specjalistów

z zakresu: Chirurgii Ogólnej

 

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje kandydatów na stanowisko:


Informatyk

Zadania:
    • Zapewnienie ciągłości działania sprzętów komputerowych będących własnością szpitala;
    • Instalacja, konfiguracja i aktualizacja systemów operacyjnych Windows;
    • Instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego m.in. pakietu office, programu antywirusowego, klienta Oracle-a;
    • Odzyskiwanie danych za pomocą dostępnego oprogramowania;
    • Konfiguracja urządzeń sieci informatycznej;
    • Przygotowanie dokumentów w zakresie gospodarowania sprzętem komputerowym;
    • Pomoc i szkolenia pracowników obsługujących sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
    • Zgłaszanie błędów działania oprogramowania szpitalnego do producenta;
    • Zapoznawanie się z nowymi technologiami i zagadnieniami informatycznymi, oraz poszerzanie swojej wiedzy;
    • Zakładanie i konfigurowanie kont użytkowników;
    • Tworzenie kopii bezpieczeństwa.
Wymagania:
    • Wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym;
    • Minimum. roczny staż pracy na stanowisku informatyka;
    • Praktyczna wiedza z zakresu konfiguracji sprzętu komputerowego
    • Znajomość systemów operacyjnych - Windows 7, Windows 8,1, Windows 10;
    • Umiejętność budowy, administrowania i serwisowania sieci LAN, okablowania;
    • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej;
    • Znajomość pakietu MS Office;
    • Znajomość systemów BACKUP-owych;
    • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów;
    • Znajomość procedur bezpieczeństwa w obszarze IT.
Dodatkowymi atutami będą:
    • Znajomość w stopniu podstawowym jeżyka zapytań SQL;
    • Znajomość środowiska Linux;
    • Znajomość Windows Serwer;
    • Znajomość bazy danych Oracle;
    • Znajomość środowiska wirtualizacyjnego Hyper-V;
    • Znajomość systemów HIS, RIS/PACS, FK, HR.
Oferujemy:
    • pracę na podstawie umowy o pracę
    • pracę na cały etat
    • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy szpital@wss2.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich:

1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
3. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4. w Oddziale Neurochirurgii
5. w Oddziale Urologii
6. w Izbie Przyjęć
7. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-47 84 520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 21 maja 2019 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 21 maja 2019 roku do godziny 13:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 29 maja 2019 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegóły na stronie BIP...


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :


1. w zakresie pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego, ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni.
2. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek
3. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej dla pielęgniarek
4. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w oddziale neonatologicznym
5. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
6. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
7. w zakresie świadczeń pielęgniarskich w oddziale kardiologiczno-wewnętrznym

Czas trwania umowy –nie wcześniej niż od 1 czerwca 2019 r.
do 31 maja 2021 r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Oferty należy składać do 17.05.2019 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7

 

Szczegóły na stronie BIP...

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Neurochirurgii
lekarzy specjalistów lub lekarzy
w trakcie specjalizacji
z zakresu:
NEUROCHIRURGII


Wymagania:
    • dyplom lekarza
    • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
    • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
    • atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGOWymagania:
wykształcenie średnie lub wyższe
tytuł zawodowy: terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii zajęciowej


Oferujemy:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Otolaryngologii
2. w Oddziale Okulistyki
3. w Oddziale Pediatrii
4. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
8. w Oddziale Neonatologii
9. Usługa Anestezjologiczna w Oddziale Urologii
10. w Poradni Reumatologicznej
11. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
12. w Izbie Przyjęć
13. Konsultacje Psychiatryczne

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 maja 2019 r.
do 30 kwietnia 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14:30 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 18 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.<