Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni
technika informatyka

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało:

    • Bezpośrednie oraz zdalne wsparcie informatyczne dla użytkowników.
    • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników.
    • Szkolenia użytkowników z obsługi komputerów, systemów i polityk IT.
    • Instalacja, konfiguracja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania IT.
    • Zarządzanie zainstalowanym oprogramowaniem i aplikacjami.
    • Współpraca z pozostałymi pracownikami IT.
    • Tworzenie i aktualizacja instrukcji dla użytkowników oraz innej dokumentacji IT.

Od kandydatów oczekujemy:
    • Doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (minimum 1 rok).
    • Wykształcenia technicznego (mile widziany technik informatyk).
    • Znajomości obsługi, konfiguracji i instalacji sprzętu komputerowego
i biurowego.
    • Znajomości zagadnień pracy komputerów w sieci LAN i Wi-Fi.
    • Znajomości systemów operacyjnych Windows, aplikacji biurowych Office (konfiguracja aplikacji pocztowych, funkcji popularnych narzędzi biurowych).
    • Znajomości konfiguracji urządzeń mobilnych.
    • Komunikatywności, otwartości i umiejętności efektywnej współpracy w zespole – konieczne przy przekazywaniu wiedzy użytkownikom.


Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Działem Personalnym Szpitala
tel. 032-4784520 do 522


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym
lekarzy specjalistów
z zakresu: Chirurgii OgólnejWymagania:
    • dyplom lekarza
    • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
    • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
    • bardzo atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • możliwość pracy w oddziale szpitalnym i poradni
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Okulistyki
4. w Oddziale Pediatrii
5. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 listopada 2018 r.
do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12 października 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 12 października 2018 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
oraz Stacji Dializ lekarzy specjalistów
z zakresu: Nefrologii


Wymagania:
    • dyplom lekarza
    • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
    • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
    • bardzo atrakcyjne zarobki
    • stabilność zatrudnienia
    • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
    • możliwość pracy w oddziale szpitalnym i poradni
    • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
    • możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA

Zadania:
    • prowadzenie całości zadań związanych z żywieniem w szpitalu,
    • nadzorowanie procedur związanych z planowaniem jadłospisów dla wszystkich diet zgodnie z obowiązującymi zasadami,
    • bieżące, sezonowe i roczne planowanie zaopatrzenia w żywność,
    • nadzorowanie stanu sanitarnego urządzeń i pomieszczeń Działu Żywienia,
    • kontrola jakości produktów żywnościowych i gotowych potraw,
    • nadzorowanie zasad prowadzenia magazynów żywnościowych,
    • prowadzenie kuchni zgodnie z zasadami HACCP,
Wymagania:
    • wykształcenie wyższe kierunkowe,
    • doświadczenie w kierowaniu kuchnią  (doświadczenie w służbie zdrowia będzie dodatkowym atutem),
    • znajomość obowiązujących przepisów prawa.
Oferujemy:
    • pracę na podstawie umowy o pracę,
    • pracę na cały etat.
    • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny do dnia 21.09.2018r. na adres mailowy sekretariat@wss2.pl

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju ul. Jana Pawła II  7,
    2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@wss2.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia.
    4. Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. to: Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności.
    5. Odbiorcami danych osobowych Kandydata będą: pracownicy Działu Personalnego.
    6. Dane osobowe będą przechowywane do końca roku, w którym zostały pozyskane.
    7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
    9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Szpital skutkować będzie brakiem możliwości Pani/Pana udziału  w  tym procesie.
    10. W celu zachowania Pani/Pana CV w naszej bazie, należy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym.”                               

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :


1. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii - dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnych lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Urologii , a w razie braku takiej potrzeby w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Udzielającego Zamówienie, w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na podstawie wspólnych ustaleń i planowanych zabiegów, z możliwością wprowadzenia zmian co do czasu świadczenia usług w sytuacjach takich jak w szczególności przedłużające się zabiegi,
2. w zakresie zabiegowym w pracowni zabiegowej Oddziału Urologii Udzielającego Zamówienie-jako pielęgniarka instrumentariuszka/zabiegowa, w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku.
3. pielęgniarka w Oddziale Urologii
4. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
5. ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
6. pielęgniarstwa /położnictwa w Oddziale Neonatologii
7. pielęgniarstwa na Stacji Dializ
8. pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym

Czas trwania umowy –poz.1-2 nie wcześniej niż od 1października 2018 r.
do 30 październik 2019 r.

Czas trwania umowy –poz. 3-8 nie wcześniej niż od 1 października 2018 r. do 30 października 2020 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Oferty należy składać do 12 września 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 września 2018 roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 13 września 2018 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 27 września 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.
1. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
2. w Oddziale Chirurgia Ogólna
3. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
4. w Oddziale Otolaryngologii
5. w Oddziale Urologii
6. w Oddziale Okulistyki
7. w Oddziale Pediatrii
8. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
9. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
10. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. w Izbie Przyjęć
14. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 października 2018 r.
do 30 października 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10 września 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 10 września 2018 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 września 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Warunki konkursu

Zarządzenie

 


 Załącznik nr 1 do  Zarządzenia   97    /2018

OGŁOSZENIE 

o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638 

ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotnr:

 

    1. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,

    2. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

    3. w Izbie Przyjęć,

    4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym

    5. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym

    6. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym

    7. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym

    8. w Oddziale Otolaryngologii

    9. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

    10. w Ambulatorium Chirurgicznym Izby Przyjęć,

    11. w Oddziale Urologii

 

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2021 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym

tel. 32-4784520.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 

 

Oferty należy składać do 07 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio),  nie otwierać przed dniem 07 sierpnia 2018  roku do godziny 1500” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert. 

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa

art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Szczegółowe informacje

Zarządzenie


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 23.07.2018 r. pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
3. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
4. kardiologii – w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. nefrologii – w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. gastrologii – w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. neurologii – w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
8. otolaryngologii – w Oddziale Otolaryngologii
9. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od lipca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich , nie otwierać przed dniem 03 lipca 2018 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 lipca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie

więcej...

 


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYKI


Kandydaci zgłaszający się do konkursu  proszeni są o składanie dokumentów  określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1957) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistyki”.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem UdarowymZgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 29.06.2018 r.  pod adresem:


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój


Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie  :

1. pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć
2. pielęgniarstwa  w  sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
3. pielęgniarstwa  w  sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
4. pielęgniarstwa i położnictwa w Oddziae Neonatologii,
5. położnictwa w  Oddziale Położniczo-Ginekologicznym (z Izbą Przyjęć),
6. ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych.

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne -  ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2018  roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 21 czerwca 2018 r. po godz. 1200.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe Warunki

Zarządzenie


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1.            anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
2. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
3. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
4. kardiologii – w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. nefrologii – w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
6. gastrologii – w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
7. neurologii – w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
8. otolaryngologii – w Oddziale Otolaryngologii
9. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 15 czerwca 2018 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich ,  nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2018  roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe Warunki

Zarządzenie


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 29.05.2018 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy
w
trakcie specjalizacji do pracy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych

 

Komórka organizacyjna

Specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie

Praca w czasie normalnej ordynacji

Praca w ramach dyżurów

Inne (np. poradnie, konsultacje)

Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, nefrologia, reumatologia

tak

tak

poradnia, programy lekowe

Stacja Dializ

choroby wewnętrzne, nefrologia,

tak

tak

 

Oddział Rehabilitacji

rehabilitacja medyczna

tak oraz zarządzanie oddziałem

 

 

Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, gastrologia, gastroenterologia, choroby płuc

tak

tak

 

Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, kardiologia, choroby płuc

tak

tak

poradnia, konsultacje

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

kardiologia

tak

tak

 

Oddział Otolaryngologii

otolaryngologii, otorynolaryngologii

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

poradnia

Oddział Neurologii i Oddział Udarowy

neurologia

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

poradnia, programy lekowe

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

anestezjologii i intensywnej terapii

tak

tak

 

Oddział Pediatryczny

pediatria

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

 

Izba Przyjęć

każda specjalizacja lub bez specjalizacji

tak

tak

 

Poradnia Pulmonologiczna

choroby płuc lub choroby wewnętrzne z odpowiednim doświadczeniem

 

 

poradnia, konsultacje

Podstawowa Opieka Zdrowotna

medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub bez specjalizacji

 

 

poradnia

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

każda specjalizacja lub bez specjalizacji

 

tak

 

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Lekarza Zarządzającego Oddziałem:

  1. Rehabilitacji

  2. Otolaryngologii

  3. Neurologii i Udarowym

  4. Wszelkie prawa zastrzeżone