Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

 

DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 29.05.2018 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Rehabilitacji”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy
w
trakcie specjalizacji do pracy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych

 

Komórka organizacyjna

Specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie

Praca w czasie normalnej ordynacji

Praca w ramach dyżurów

Inne (np. poradnie, konsultacje)

Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, nefrologia, reumatologia

tak

tak

poradnia, programy lekowe

Stacja Dializ

choroby wewnętrzne, nefrologia,

tak

tak

 

Oddział Rehabilitacji

rehabilitacja medyczna

tak oraz zarządzanie oddziałem

 

 

Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, gastrologia, gastroenterologia, choroby płuc

tak

tak

 

Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny

choroby wewnętrzne i dziedziny pokrewne, kardiologia, choroby płuc

tak

tak

poradnia, konsultacje

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

kardiologia

tak

tak

 

Oddział Otolaryngologii

otolaryngologii, otorynolaryngologii

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

poradnia

Oddział Neurologii i Oddział Udarowy

neurologia

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

poradnia, programy lekowe

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

anestezjologii i intensywnej terapii

tak

tak

 

Oddział Pediatryczny

pediatria

tak oraz zarządzanie oddziałem

tak

 

Izba Przyjęć

każda specjalizacja lub bez specjalizacji

tak

tak

 

Poradnia Pulmonologiczna

choroby płuc lub choroby wewnętrzne z odpowiednim doświadczeniem

 

 

poradnia, konsultacje

Podstawowa Opieka Zdrowotna

medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne lub bez specjalizacji

 

 

poradnia

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

każda specjalizacja lub bez specjalizacji

 

tak

 

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Lekarza Zarządzającego Oddziałem:

  1. Rehabilitacji

  2. Otolaryngologii

  3. Neurologii i Udarowym

  4. Pediatrycznym

Proponujemy pracę w ramach umowy cywilnoprawnej lub zatrudnienia w ramach umowy o pracę

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z sekretariatem Szpitala

tel. 032-4784500

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. otolaryngologii,
2. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 17 maja 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ……………………………. (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 21 maja 2018 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania

Szczegółowe warunki

Zarządzenie


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko
pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
    1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
    2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
    3. opis przebiegu pracy zawodowej,
    4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
    5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
    6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – „Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 11.05.2018 r. pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 30.04.2018 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym ”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 

 


Ogłoszenie

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

położną do pracy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

 

kontakt tel. 324784520-522

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU
poszukuje kandydata na stanowisko:

Referenta ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój

Opis stanowiska:
    • przygotowywanie  i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
    • sporządzanie dokumentacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz procedurami wewnętrznymi Szpitala,
    • udział w pracach Komisji Przetargowej,
    • współpraca z komórkami organizacyjnymi WSS Nr 2 wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
    • sporządzanie umów z wybranymi wykonawcami i czuwanie nad ich prawidłową i terminową realizacją,
    • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
    • ocena formalno – prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne),
    • archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:
    • wykształcenie wyższe (preferowane o profilu administracyjnym, prawnym lub ekonomicznym),
    • mile widziana praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
    • mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych,
    • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych należących do pakietu MS Office,
    • zdolności organizacyjne, dokładność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
    • umiejętność nadzorowania i realizowanie kilku zadań jednocześnie,
    • umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne.

Oferujemy:
    • pracę na podstawie umowy o pracę,
    • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
    • fundusz socjalny,
    • ubezpieczenie grupowe,
    • możliwość rozwoju zawodowego,
    • przyjazne środowisko pracy.

Prosimy o kierowanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą poczty elektronicznej na adres: szpital@wss2.pl bądź bezpośrednio do Sekretariatu WSzS Nr 2, piętro I, pokój A1.

Rekrutacja trwa do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.  opis przebiegu pracy zawodowej,
4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem „ Konkurs ofert na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 23.04.2018 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym ”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko
pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek
Bloku Operacyjnego


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku oraz Zarządzenia nr 97/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju,  kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
    1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
    2. koncepcję pracy na danym stanowisku,
    3. opis przebiegu pracy zawodowej,
    4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
    5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
    6. propozycję wysokości wynagrodzenia złożoną w zamkniętej kopercie z opisem – „Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 25.04.2018 r. pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs ofert na stanowisko pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek Bloku Operacyjnego - nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.
 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresach:

 


1. pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek
z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Oferty należy składać do 18 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

 

 

 


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii 18 kwietnia 2018 roku do godziny 12:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 18 kwietnia 2018 r. po godz. 12:00.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

 

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

 

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe warunki konkursu

 

Zarządzenie 41/2018

 

 

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni

Lekarzy specjalistów:

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z sekretariatem Szpitala

tel. 032-4784500


Zatrudnimy pilnie!


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni:
 
1/Lekarzy w Izbie Przyjęć w czasie podstawowym
2/ Specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych,
3/ Pediatrów.


Oferujemy:
    • satysfakcjonujące zarobki;
    • dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt);
    • możliwość pozyskania mieszkania;
    • możliwość wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:
    • CV ze zdjęciem;
    • Podania z uzasadnieniem;
    • Opisu kwalifikacji podstawowych i dodatkowych;
    • Opisu przebiegu pracy zawodowej
 na adres -  szpital@wss2.pl
lub kontakt telefoniczny - 032-4784520-522

 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami i kandydatami.

DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ZATRUDNI OD ZARAZ
LEKARZY SPECJALISTÓW ORAZ LEKARZY W TRAKCIE
SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH:

  1. OTOLARYNGOLOGII I OTORYNOLARYNGOLOGII
  2. ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


Ogłoszenie

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

kucharzy lub pomoce kuchenne

 

kontakt tel. 324784520-522

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy:

1/ izby przyjęć,

2/ specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych,

3/ pediatrów.

Zapewniamy satysfakcjonujące lekarzy stawki.

Kontakt

 – tel. 885 336 596, 500 317 329

- mail :  bkacprzyk@wss2.pl, mlechwasiak@wss2.pl


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii, kardiologii w oddziałach wewnętrznych – dla lekarzy,
2. kardiologii w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym – dla lekarzy,
3. reumatologii w Poradni reumatologicznej – dla lekarzy,
4. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych – dla lekarzy,
5. anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej – dla lekarzy,
6. pediatrii – dla lekarzy,
7. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
8. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy i lekarzy pediatrów,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 marca 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).

Oferty należy składać do 26 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 27 lutego 2018 roku do godziny 15:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 lutego 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Warunki konkursu

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni

Lekarzy do pracy w POZ

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z sekretariatem Szpitala

tel. 032-4784500

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy i pielęgniarek oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii, kardiologii w oddziałach wewnętrznych,
2. kardiologii w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym,
3. reumatologii w Poradni reumatologicznej,
4. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych – dla lekarzy,
5. pielęgniarstwa kardiologicznego - w sferze leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni,
6. kardiologii dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii do świadczenia usług w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK)
7. anestezjologii i intensywnej terapii – w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
8. pediatrii – dla lekarzy,
9. podstawowej opieki zdrowotnej – dla lekarzy,
10. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
11. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dla lekarzy i lekarzy pediatrów,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 25 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25 stycznia 2018 roku do godziny 15:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Warunki konkursu

Wyniki


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
1. pediatrii,
2. intensywnej terapii dziecięcej,
3. neurologii,
4. kardiologii do inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki,
5. kardiologii do świadczenia usług w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK),
6. kardiologii w oddziale kardiologii,
7. kardiologii w poradni specjalistycznej,
8. chorób wewnętrznych oraz dziedzin pokrewnych – gastrologii lub gastroenterologii, kardiologii, pulmonologii,
9. anestezjologii i intensywnej terapii,
10. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych,
11. nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
12. neonatologia,
13. zakłady opieki długoterminowej.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2021 r. (w zakresach wymienionych w pkt 4-5 do 30 czerwca 2021r.)

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrow