Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. Pielęgniarstwa Operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym.
2. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
3. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
4. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć Szpitala
5. Pielęgniarstwa w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
6. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i onkologii urologicznej
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym

Czas trwania umowy od 01 października 2020 r. do 30 września 2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15 września 2020 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 15 września 2020 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 15 września 2020 r. po godz 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 września 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu
Zarządzenie 90/2020 - powołanie komisji

 


 

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
4. w Oddziale Okulistyki
5. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
6. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
7. w Stacji Dializ
8. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
9. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
10. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
11. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
12. w Oddziale Intensywnej Opiece Medycznej
13. w Izbie Przyjęć – Ambulatorium Chirurgiczne
14. w Izbie Przyjęć
15. Konsultacje Dermatologiczne
16. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
17. w Zakładzie Pielegnacyjno -Opiekuńczym
18. w Poradni Chorób Piersi
19. w Poradni Medycyny Pracy
20. w Poradni Kardiologicznej -Poradni Specjalistycznej
21. w Poradni Zdrowia Psychicznego Podstawowej Opiece Zdrowotnej
22. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
23. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
24. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 września 2020 r.
do 31 sierpnia 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 07.08.2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 07.08.2020 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu i zarządzenie


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Zakładach Opieki Długoterminowej:

PIELĘGNIARKI

oraz

OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 47 599 94

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. W zakresie zabiegowym w pracowni zabiegowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Udzielającego Zamówienie -jako pielęgniarka instrumentariuszka/zabiegowa w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku.
2. Pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym.
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno -Wewnętrznym
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Neurologii
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej
6. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
7. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
8. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
9. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć Szpitala
10. Pielęgniarstwa w sferze Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
11. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej

Czas trwania umowy od1 lipca 2020 r. do 30.06.2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 17 czerwca 2020 r. do godz 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 17 czerwca 2020 roku do godziny 10.00
Otwarcie nastąpi 17 czerwca 2020 r. po godz 12.00
Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 48/2020


 

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki całodobowej lub dyżurów lekarskich w okresie 01.06.2020 do 31.03.2023

Termin składania ofert: 15.05.2020 godz. 15:00

Pobierz...


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze:

1. W zakresie zabiegowym w pracowni zabiegowej Oddziału Udzielającego Zamówienie -jako pielęgniarka instrumentariuszka/zabiegowa w planowanym jednozmianowym czasie pracy od poniedziałku do piątku.
2. Pielęgniarstwa operacyjnego do pracy w Bloku Operacyjnym.
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno -Wewnętrznym
4. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologiczno -Wewnętrznym
5. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgnacyjno -Opiekuńczym
6. Pielęgniarstwa w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
7. Ratownictwa medycznego do pracy w Izbie Przyjęć – dla ratowników medycznych
8. Pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym -Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK),dla pielęgniarek co najmniej z 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT i wykonywania świadczeń pielęgniarskich w oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym odcinek „A”
9. Świadczeń medycznych dla ratowników medycznych w OINK*
10. Pielęgniarstwa w sferze Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w pracy w obszarze Anestezji
11. pielęgniarka w sferze anestezjologii i intensywnej terapii dla pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej

Czas trwania umowy od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12 marca 2020 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 marca 2020 roku do godziny 10:00 z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 12 marca 2020 r. po godz. 12:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 25 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.


Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. 1793 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie 18/2020

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII


Wymagania:
-    dyplom technika elektroradiologii

Oferujemy:
-    bardzo atrakcyjne zarobki
-    stabilność zatrudnienia
-    możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
-    pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
-    możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


Jastrzębie-Zdrój 21.02.2020r.INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak wymaganej liczby kandydatów.

Do dnia 15.02.2020r. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju nie wpłynęła żadna oferta kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa.


 

OGŁOSZENIE
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert

 

 

w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi.


Zamawiający przewiduje czas trwania umowy od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2025 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w zakładce BIP lub w Dziale ds. umów, rozliczeń i analiz ekonomicznych tel. 32-4784560.


Oferty należy składać do 03 marca 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Alei Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie bankiem krwi nie otwierać przed dniem 03 marca 2020 r. do godz. 12:30” z nazwą oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi 03 marca 2020 r. o godz. 12:30
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala www.wss2.pl.


Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania środków odwoławczych i skarg do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu

Formularz oferty


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich.

1. w Oddziale Pediatrii
2. w Oddziale Otolaryngologii
3. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym
4. w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym
5. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym
7. w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
8. w Poradni Reumatologicznej
9. w Izbie Przyjęć
10. Konsultacje Dermatologiczne
11. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
12. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
13. wykonywanie usług zdrowotnych zakładanie dostępu naczyniowego do dializ na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
14. w Poradnia Kontroli Urządzeń wszczepialnych serca

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 01 kwietnia 2020 r.
do 31 marca 2023 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28 luty 2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28 luty 2020 roku do godziny 15:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2020 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 17/2020

Szczegółowe warunki konkursu


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym 
lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji
z zakresu:
CHORÓB WEWNĘTRZNYCHWymagania:
-   dyplom lekarza
-   aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
-   dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
-    bardzo atrakcyjne zarobki
-    stabilność zatrudnienia
-    możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
-    pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
-    możliwość dalszego rozwoju


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje do pracy

w Stacji Dializ oraz Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym 
lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji
z zakresu:
NEFROLOGII lub CHORÓB WEWNĘTRZNYCHWymagania:
-    dyplom lekarza
-    aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
-    dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:
-    bardzo atrakcyjne zarobki
-    stabilność zatrudnienia
-    możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
-    pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
-    możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”
 


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII

Kandydaci zgłaszający się do konkursu  proszeni są o składanie dokumentów  określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z dnia 6 lutego 2012 roku oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia
21 listopada 2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 29.02.2020r., pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Otolaryngologii”.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ogłasza konkurs na stanowisko:
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 393), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 

1.       Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)      tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia  w dziedzinie  medycyny,

2)      co najmniej  ośmioletni staż pracy w zawodzie.

2.       Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,

2)      dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,

3)      dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,

5)      inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek  i kwalifikacje  zawodowe  kandydata,

6)      pisemna koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa,

7)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

8)      oświadczenie o   wyrażeniu   zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),

9)      wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia                  o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, powinny być poświadczone za zgodność                     z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój lub złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:25 – 15:00 terminie do dnia 15.02.2020r. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju).

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II, 44-330 Jastrzębie-Zdrój; 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Materiały  informacyjne o stanie prawnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, tj. Statut, Regulamin  organizacyjny, Sprawozdanie finansowe  na 2018 rok, wykonanie kontraktu z NFZ za 2018 rok, struktura   zatrudnienia,  będą  udostępniane kandydatom  w siedzibie  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Al. Jaja Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w godz.  8 - 14 w  dni robocze.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.