Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności

Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Projekt  „ Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest eliminowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do likwidacji lub ograniczenia zagrożeń dla zdrowia a w konsekwencji umożliwienie kontynuacji pracy i
pozostanie jak najdłużej w zatrudnieniu. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej- personel Szpitala.
W projekcie wsparciem zostanie objętych 716 osób w tym 299 w wieku 50 i więcej lat.


Opis projektu:

Projekt polega na doposażeniu stanowisk pracy w sprzęt i urządzenia ułatwiające pracę, szczególnie poprawiające ergonomię, bezpieczeństwo stanowisk pracy. Zawiera również działania szkoleniowe, mające na celu wypracowanie odpowiedniej postawy psychologicznej, społecznej. Praca w szpitalu jest bardzo specyficzna i wymaga dużej umiejętności radzenia sobie z ludźmi chorymi, zmęczonymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku. Często wymagany jest też duży bezpośredni wysiłek fizyczny (podnoszenie, przekładanie pacjenta) a to związane jest z urazami układu ruchu a skutkiem tego jest m.in. odchodzenie pracowników na świadczenia rentowe, emerytalne. Poprzez doposażenie stanowisk pracy w urządzenia i sprzęt, ten
bezpośredni wysiłek fizyczny można ograniczyć lub wyeliminować.

Termin realizacji – 01.06.2018 – 31.12.2019
Całkowita wartość projektu - 1 414 029,42 zł
Wartość  dofinansowania - 1 244 345,89 zł


W dniach 5 i 6 listopada 2018 w ramach realizacji projektu odbyło się pierwsze – z czterech planowanych szkoleń – „ Wypalenie zawodowe połączone z technikami radzenia sobie ze stresem”.
W szkoleniu uczestniczyło 30 osób – każdego dnia po 15 osób personelu medycznego i niemedycznego. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy z zakresu przyczyn wypalenia zawodowego, skutecznego radzenia sobie z obciążeniami w pracy oraz nabycie umiejętności dokonania oceny własnej sytuacji w kontekście zagrożeń i zasobów związanych z pojawieniem się syndromu wypalenia zawodowego i podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem temu.
Szkolenie obejmowało także teorię stresu, skutecznego radzenia sobie z obciążeniami w pracy , opanowanie wiedzy związanej z zaawansowanymi technikami komunikacyjnymi w kontakcie z trudnym pacjentem, w trudnych sytuacjach ze współpracownikami oraz  praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
Trenerem szkolenia była Justyna Rutkowska-psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, terapeuta Terapii Simontonowskiej, trener psychologiczno-medycznego zespołu szkoleniowego projektu "Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych - Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 - 2019. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla kadry medycznej w kilkudziesięciu szpitalach specjalistycznych, wielospecjalistycznych oraz uniwersyteckich klinicznych, także kadry poradni i NZOZ-ów w Polsce.