Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności

Śląska Nagroda Jakości

    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju został laureatem nagrody zespołowej XVI edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości w kategorii organizacji publicznych. Konkurs Honorowym Patronatem objęli Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

To ogromne wyróżnienie zostało przyznane za konsekwentną realizację strategii nastawionej  na spełnienie oczekiwań wszystkich interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów, które przekładają się na wizerunek Szpitala. Obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju jest wysokospecjalistyczną placówką ochrony zdrowia posiadającą bogato wyposażone zaplecze diagnostyczno – terapeutyczne, dostępne zarówno w oddziałach, jak i w poradniach specjalistycznych i pracowniach diagnostycznych. Szpital realizuje również zadania dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w szczególności uczestniczy w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego poprzez prowadzenie staży podyplomowych oraz specjalizacji, a także praktyk zawodowych.

Ex  aequo nagrodę otrzymał również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu.
Wdrażane przez Szpital innowacje w zakresie świadczonych usług, zakup nowoczesnego sprzętu, wysoko wykwalifikowana kadra, stawiają Szpital w czołówce organizacji medycznych. Przyjęta filozofia sprawowania przywództwa dała owoc szczególnego klimatu współpracy i współdziałania – swoistego efektu synergii wyrażającego się znaczącymi wynikami medycznymi, efektami ekonomicznymi  i korzystnym postrzeganiem Szpitala w środowisku lokalnym i globalnym.

Laureatem Śląskiej Honorowej Nagrody Jakości został prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek cieszący się wielkim autorytetem naukowym i moralnym, zarówno w swojej działalności zawodowej, politycznej, społecznej jak i naukowej. Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek był Premierem Rządu RP w latach 1997 - 2001 oraz Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009 – 2012, aktualnie Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Honorowa Indywidualna Śląska Nagroda Jakości w kategorii NAUKA została przyznana prof. dr hab. n. med. Adamowi Maciejewskiemu, Kierownikowi Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej w Klinice Chirurgii Onkologicznej Gliwickiego Oddziału Instytutu Onkologii.

Wśród wyróżnionych laureatów znalazły się także następujące osoby:
-Mirosława Nykiel - polityk, przedsiębiorca i menedżerka, Poseł  na Sejm RP - laureatka Śląskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii „Praktyka”,
-Orkiestra Szkoły Muzycznej Szafranków w Rybniku - laureaci  w kategorii  „Promocja”
-Henryk Dolewka Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  w Bytomiu – laureat w kategorii „znakomity przywódca”,
-Tadeusz Buczowski - Pełnomocnik SZJ Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu – laureat w kategorii Znakomity Pełnomocnik SZJ.