Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
25.05.2018

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu udzielania świadczeń medycznych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  z siedzibą Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Aleja Jana Pawła II 7 (numer KRS: 0000048508).

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju powołał Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony.
W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: mtwardowska@wss2.pl

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25. ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:
a. nazwisko i imię,
b. data urodzenia,
c. oznaczenie płci,
d. adres zamieszkania,
e. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka- numer PESEL  matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego zamieszkania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu  na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26. ustawy z dnia  6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).