Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
12.03.2018

Konkurs ofert w sprawie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)  ogłasza konkurs dla lekarzy i pielęgniarek oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii, kardiologii w oddziałach wewnętrznych,
2. kardiologii w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym,
3. reumatologii w Poradni reumatologicznej,
4. stacji dializ dla specjalisty w dziedzinie nefrologii lub chorób wewnętrznych - dla lekarzy,
5. kardiologii dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii do świadczenia usług w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK),
6. dla lekarzy - specjalistów kardiologii do inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki,
7. anestezjologii i intensywnej terapii - w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej,
8. pediatrii - dla lekarzy,
9. podstawowej opieki zdrowotnej - dla lekarzy,
10. pełnienia dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć,
11. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - dla lekarzy i lekarzy pediatrów,
12. neurologia - dla lekarzy,
13. chirurgia ogólna - lekarze.
Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2021 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym
tel. 32-4784520.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).
Oferty należy składać do 16 marca 2018 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
"Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie …………………(wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 16 marca 2018 roku do godziny 15:00" z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 marca 2018 r. na stronie internetowej Szpitala - www.wss2.pl
Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Warunki konkursu

Zarządzenie