Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Aktualności
06.04.2017

Czesko - polsko współpraca medyczna w przypadku katastrof

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju realizuje projekt pt. „Czesko – polska współpraca medyczna w przypadkach katastrof” dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika – Czeska – Polska 2014 – 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi po stronie polskiej 24 126,80 euro, czyli ponad 100 tys. złotych. Montaż finansowy projektu przewiduje dofinansowanie w wysokości 85 % z wskazanego powyżej Funduszu Mikroprojektu, 10 procentowy wkład własny szpitala oraz dofinansowanie w wysokości 5 % pochodzące z budżetu państwa.

Rosnąca liczna wypadków, ryzyko katastrof naturalnych i zagrożenia atakami terrorystycznymi wymagają ścisłej współpracy transgranicznej. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy do koordynacji przy rozwiązywaniu wypadków masowych, które przekraczałyby możliwości leczenia większej liczby rannych w obszarach przygranicznych. W ramach projektu zrealizowane zostaną spotkania robocze, warsztaty z praktycznymi ćwiczeniami oraz konferencje naukowe. Działania te przyczynią się do likwidacji występujących po obu stronach granicy barier m. in. nieznajomości sposobu funkcjonowania szpitali w krajach partnerów, braku kontaktu i współpracy.

Zarówno Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju jak i Fakultni Nemocnice w Ostrawie są szpitalami, które zabezpieczają swoich pacjentów kompleksowo. Ponadto, szpital w Ostrawie jest jednostką uniwersytecką, co jest dodatkowym atutem w procesie zdobywania wiedzy i doświadczeń przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Docelowo projekt przyczyni się także do podniesienia jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, a tym samym do poprawy efektywności opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców po obu stronach granicy.

W ramach projektu jastrzębski szpital zorganizował konferencję, która odbyła się w dniach 2 i 3 lutego w Szczyrku. Podczas konferencji grupa lekarzy z Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedstawiła tematykę związaną z ortopedią. Doktor Paweł Wawrzyczek specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii scharakteryzował działalność oddziału, lek. Maciej Mierzwiński omówił postępowanie w złamaniach okołoprotezowych, natomiast pani doktor Justyna Sosnowska specjalista ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej przedstawiła prezentację pt. „Zaopatrzenie uszkodzenia przyczepu dystalnego ścięgna dwugłowego ramienia przy pomocy płytki Endobutton – doświadczenia własne”.

Oddział Neurologii, który reprezentowała lek. Anna Smołka oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej w imieniu, którego prelekcję wygłosił lek. Adam Ryszczyk przedstawili doświadczenia jastrzębskiego szpitala związane z nowoczesnym leczeniem udaru niedokrwiennego mózgu w ostrej fazie. Omówiono leczenie trombolityczne, jak również stosowane od września 2016 roku leczenie mechaniczną trombektomią.

Druga część prelekcji należała do czeskich kolegów. Wykłady traumatologiczne dotyczyły ciężkich urazów wielomiejscowych, urazów serca i głowy. Omówiono system reagowania i sieć opracowaną do pierwszej pomocy związany z ratownictwem wypadków masowych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był tematyce leczenia udarów w ostrej fazie. Przedstawiono system działania czeskiej służby zdrowia związany z leczeniem udaru w ostrej fazie. Z uwagi na bogate doświadczenia związane z leczeniem trombektomią (kilkuset pacjentów) zawiązała się żywa dyskusja dotycząca kwalifikowania chorych. Omówiono również kliniczne podejście do chorych z udarem, związane z dodatkowymi badaniami klinicznymi nad czynnikami krzepnięcia i rokowaniem chorych. Mimo bariery językowej szczegółowo i w koleżeńskiej atmosferze omawiano poszczególne zagadnienia kliniczne.

Jak mówi Pani doktor Anna Smołka „tego rodzaju spotkania świata medycznego dwóch stron granicy, oddalonych zaledwie o około 40 kilometrów dają możliwość wzajemnego poznania struktur funkcjonowania, systemu pracy jak również kultury i codzienności sąsiadów”.

Prezentacje czeskiej grupy lekarzy poświęcone były takim tematom jak:

Czeski partner realizowanego projektu zorganizował w dniach 10 – 11 stycznia w Centrum Edukacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie spotkania dotyczące wymianie doświadczeń, wiedzy i postępowań terapeutycznych w leczeniu i diagnostyce pacjentów, jak również organizacji i kierowania w medycynie katastrof. Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna, podczas której między innymi MUDr. Vladimir Jecminek, Ph.D. Omówił przedszpitalne i szpitalne leczenie złamań miednicy w wypakach masowych oraz złamania miednicy w wielokrotnym urazem. Docent MUDr. Leopold Pleva Csc przedstawił prezentację pt. „Przedszpitalna trage rannych w przypadkach masowych katastrof”, natomiast MUDr Vaclav Prochazka, Ph.D., Msc wygłosił wykład pt.” Nowe metody leczenia w radiologii interwencyjnej – wewnątrznaczyniowe leczenie urazów naczyń”. Niezmiernie ciekawy dla lekarzy z Jastrzębia- Zdroju był drugi dzień poświęcony praktycznemu szkoleniu w interwencji ratujących życie w medycynie katastrof, którego celem jest praktyczne zastosowanie metod diagnostyczno – leczniczych u pacjentów z wieloobrażeniami, w tym leczenie przedszpitalne i damage control niestabilnych złamań miednicy, Damage Control Orthopedics oraz rehabilitacja i opieka pielęgniarska pacjentów z fixatorami zewnętrznymi.