Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
Ogłoszenia

Kadrowe

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni

technika elektroradiologii

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z działem personalnym Szpitala

tel. 032-4784522

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
1. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - gastroenterologii, nefrologii i in.
w oddziałach wewnętrznych,
2. endoskopii w Pracownia Endoskopii w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym,
3. kardiologii w Oddziale Kardiologii,
4. chorób wewnętrznych lub nefrologii - w Stacji Dializ,
5. chirurgii naczyniowej – wykonywanie konsultacji,
6. intensywnej terapii dziecięcej,
7. pediatrii,
8. anestezjologii i intensywnej terapii,
9. neurochirurgii.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres nie później niż od 1 czerwca 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 25 maja 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - …………………………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 25 maja 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Oświadczenie

Formularz oferty

 


DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ogłasza konkursy na stanowisko

PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ  ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGOKandydaci zgłaszający się  do konkursu  proszeni są o składanie dokumentów  określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z dnia 6 lutego 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia
21 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1957) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od daty ukazania się  ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój


Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko pielęgniarki/położnej oddziałowej Oddziału Neonatologicznego”.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert, siedziba Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.)

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:
1. kardiologii inwazyjnej, w tym leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki,
2. kardiologii w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 czerwca 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Oferty należy składać do 12 maja 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 12 maja 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 ze zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie w zakresie:
1. pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym - Oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT,
2. pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni.

Czas trwania umowy – nie wcześniej niż od 01 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Oferty należy składać do 10 maja 2017 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres) nie otwierać przed dniem 10 maja 2017 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 10 maja 2017 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 maja 2017 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie

Formularz

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne

oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

kardiologii inwazyjnej, w tym leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracownio hemodynamiki oraz w oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK)


Termin składania ofert: 25 kwiecień 2017 godz. 12:00

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:
LEKARZA ZARZĄDZAJĄCEGO  ODDZIAŁEM PEDIATRYCZNYM
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze?w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2?w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
koncepcję pracy na danym stanowisku,
opis przebiegu pracy zawodowej,
opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia?z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników?na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 12.04.2017 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Pediatrycznym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkursy na stanowisko:
LEKARZA ZARZĄDZAJĄCEGO  ODDZIAŁEM KARDIOLOGICZNO-WEWNĘTRZNYM

Szczegóły...

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 11.04.2017 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU - ZDROJU

poszukuje kandydata na stanowisko:

Referenta ds. zamówień publicznych


Miejsce pracy: Jastrzębie - Zdrój

Opis stanowiska:
-przygotowywanie  i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
-sporządzanie dokumentacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz procedurami wewnętrznymi Szpitala,
-udział w pracach Komisji Przetargowej,
-współpraca z komórkami organizacyjnymi WSS Nr 2 wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
-sporządzanie umów z wybranymi wykonawcami i czuwanie nad ich prawidłową i terminową realizacją,
-prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
-ocena formalno – prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne),
-archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:
-wykształcenie wyższe,
-mile widziana praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
-mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych,
-bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
-komunikatywność i zdolności negocjacyjne,
-bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
-umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
-odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, punktualność i terminowość.


Oferujemy:
-pracę na podstawie umowy o pracę;
-pracę na cały etat.

Prosimy o kierowanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą poczty elektronicznej na adres: szpital@wss2.pl bądź bezpośrednio do Sekretariatu WSS Nr 2, piętro I, pokój A1.

Rekrutacja trwa do dnia 07 kwietnia 2017 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne

oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. pielęgniarstwa kardiologicznego w Oddziale Kardiologiczno-Wewnętrznym - Oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK), dla pielęgniarek z conajmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w OINK lub OAiIT,

2. pielęgniarstwa w sferze leczenia inwazyjnego, ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pracowni hemodynamiki dla pielęgniarek z doświadczeniem w pracy w takiej pracowni

Termin składania ofert: 10 kwiecień 2017 godz. 12:00

Ogłoszenie i szczegóły

 


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkursy na stanowisko:
LEKARZA ZARZĄDZAJĄCEGO  ODDZIAŁEM PEDIATRYCZNYM

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze?w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2?w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
koncepcję pracy na danym stanowisku,
opis przebiegu pracy zawodowej,
opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia?z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników?na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 31.03.2017 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Pediatrycznym”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.

Termin składania ofert: 17 marca 2017 godz. 12:00

Ogłoszenie

Formularz oferty

Oświadczenie oferenta

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. chirurgii ogólnej,

2. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in., w oddziałach wewnętrznych

3. chorób wewnętrznych lub nefrologii - w Stacji Dializ

4. intensywnej terapii dziecięcej,

5. pediatrii.

Termin składania ofert: 17 marca 2017 godz. 12:00

szczegóły...


 
DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ogłasza konkursy na stanowisko:
LEKARZA ZARZĄDZAJĄCEGO  ODDZIAŁEM OKULISTYKI
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1.podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
2.koncepcję pracy na danym stanowisku,
3.opis przebiegu pracy zawodowej,
4.opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
5.oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 15.03.2017 r.  pod adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
aleja Jana Pawła II 7
44–330 Jastrzębie-Zdrój
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko lekarza zarządzającego Oddziałem Okulistyki”.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

Pielęgniarki

 do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z sekretariatem Szpitala

tel. 032-4784500


DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

ogłasza konkurs na stanowisko:

KIEROWNIKA APTEKI SZPITALNEJ

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze
w komórkach organizacyjnych medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.02.2016 roku k
andydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,

 2. koncepcję pracy na danym stanowisku,

 3. opis przebiegu pracy zawodowej,

 4. opis kwalifikacji podstawowych i dodatkowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,

 5. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w art. 88 ustawy prawo farmaceutyczne
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Z 2008 r. Nr 45 poz. 271).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjny i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju leczniczego dostępne są na na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Podstawy prawne funkcjonowania i Bilans.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 19.12.2016 r. pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

al. Jana Pawła II 7

44–330 Jastrzębie-Zdrój

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko kierownika Apteki Szpitalnej”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomienie pisemnie.

 

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni

technika elektroradiologii

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z działem personalnym Szpitala

tel. 032-4784522

 

 

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

kucharza

 

Wymagane kwalifikacje:

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy (ogólny zakres obowiązków):

KUCHARZ odpowiednie sporządzanie posiłków pod względem smakowym i estetycznym zgodnie z zasadami dietetyki i wytycznymi odnośnie wagi poszczególnych porcji,

 

Oferujemy:

umowę o pracę na okres próbny, świadczenia socjalne, pracę w dużym stabilnym zakładzie.

Zadania:

typowe prace kucharza.

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z Działem Personalnym Szpitala

tel. 032-4784520 do 522

 

 

 

 

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

pomoc kuchenną

 

Wymagane kwalifikacje:

Do obowiązków pracownika należy w szczególności:

Oferujemy:

umowę o pracę na okres próbny, świadczenia socjalne, pracę w dużym stabilnym zakładzie.

Zadania:

typowe prace pomocnicze w przygotowaniu produktów do wykonania posiłków.

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z Działem Personalnym Szpitala

tel. 032-4784520 do 522

 

 

 

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie :

1. radiologii i diagnostyki obrazowej,
2. otolaryngologii lub otorynolaryngologii,
3. okulistyki,
4. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
5. pediatrii,
6. intensywnej terapii dziecięcej.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 grudnia 2016 r.
do 30 listopada 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Oferty należy składać do 28 listopada 2016 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ……………..(wpisać odpowiedni zakres)” nie otwierać przed dniem 28 listopada 2016 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Otwarcie nastąpi 28 listopada 2016 r. o godz. 1230.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 181/2016

Formularz

Oświadczenie

 


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

 1. położnictwa i ginekologii,
 2. otolaryngologii lub otorynolaryngologii
 3. anestezjologii i intensywnej terapii,
 4. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
 5. chirurgii ogólnej
 6. podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 7. intensywnej terapii dziecięcej,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 listopada 2016 r.
do 31 października 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Oferty należy składać do 10 października 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Ogłoszenie

Formularz

Oświadczenie

 


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni
konserwatora urządzeń elektrycznych

Wymagane kwalifikacje:

Mile widziane:

Oferujemy:
umowę o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony, świadczenia socjalne, pracę w dużym stabilnym zakładzie.

Zadania:
typowe prace elektryczne, elektryka budowlana, montaż urządzeń, prowadzenie kabli.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)."

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Działem Personalnym Szpitala
tel. 032-4784520 do 522


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

 1. położnictwa i ginekologii,
 2. urologii,
 3. anestezjologii i intensywnej terapii,
 4. chorób wewnętrznych i dziedzin pokrewnych - kardiologii, gastroenterologii, nefrologii i in.,
 5. intensywnej terapii dziecięcej,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 września 2016 r.
do 31 sierpnia 2019 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - ..................(wpisać odpowiedni zakres)" nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2016 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta.

Otwarcie nastąpi 25 sierpnia 2016 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji
oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie, warunki, załączniki


OGŁOSZENIE

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii


Zainteresowanych prosimy o kontakt
z sekretariatem Szpitala
tel. 324784500


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie
położnictwa i ginekologii,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 1 lipca 2016 r.
do 30 czerwca 2019 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Oferty należy składać do 23 maja 2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - położnictwo i ginekologia” nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2016 roku do godziny 12:00”  z nazwą oferenta.

Otwarcie nastąpi 24 czerwca 2016 r. o godz. 12:30.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja 2016 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji
oraz na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 581 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Oświadczenie

Formularz

Zarządzenie

Informacja o rozstrzygnięciu


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt

z Działem Personalnym Szpitala

tel. 032-4784520 do 522
OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);  ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres od 14 stycznia 2016 r. do 31 października 2017 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Oferty należy składać do 18 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

szczegóły...Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- ginekologii i położnictwa,

- radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki,

- podstawowej opieki zdrowotnej,

- okulistyki,

- neurologii dziecięcej<